Syarat Penggunaan

1. Data Peribadi

Sila ambil perhatian kepada Dasar Undang-undang kami mengenai soalan berkenaan privasi data.

2. Kandungan

Bahan-bahan seperti gambar, foto, grafik, logo, video, filem, fail audio dan teks ("bahan") digunakan di laman web www.nivea.de ("laman web"). Bahan ini adalah hak milik Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburg ("Beiersdorf"), dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, undang-undang tanda dagangan dan undang-undang reka bentuk, dan berdasarkan hak peribadi yang ada di bawah undang-undang Negara Jerman dan antarabangsa. Sebarang penggunaan bahan di luar tujuan peribadi memerlukan persetujuan bertulis Beiersdorf terlebih dahulu. Ini juga merangkumi apa-apa perubahan bahan, khususnya terjemahan atau apa-apa bentuk pemprosesan lain, dan kepada apa-apa pembubaran bahan.

Sekiranya bahan disediakan secara eksplisit untuk dimuat turun di laman web (contohnya di Pusat Media), terma dan syarat khas penggunaan terperinci akan terpakai.

3. Penafian

Sekiranya pengguna memuat turun bahan atau menggunakannya dalam apa-apa bentuk yang lain, ini adalah atas risiko pengguna sendiri. Beiersdorf tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian kepada pengguna yang timbul disebabkan hal ini, khususnya di mana ini berkaitan dengan data, perkakasan atau perisian. Liabiliti untuk niat dan kecuaian besar tidak akan terjejas. Beiersdorf tidak akan menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa pelanggaran hak terhadap hak-hak pihak ketiga.  

Maklumat di laman web ini telah disusun dan diperiksa dengan terperinci. Beiersdorf tidak, walau bagaimanapun, menerima apa-apa liabiliti kerana ia tepat, terkini dan lengkap. Laman web ini berfungsi untuk memberikan maklumat umum dan sama sekali tidak menggantikan nasihat perubatan atau pakar. 

4. Penilaian

Pengguna berdaftar mempunyai peluang untuk menilai kandungan laman web berkenaan dengan produk, aliran kerja atau aspek lain. Sekiranya pengguna memberikan penilaian, dia telah memberikan Beiersdorf hak untuk menggunakan penilaian di mana-mana sahaja dan untuk jangka masa yang tidak terhad. Beiersdorf boleh menerbitkan dan mengedarkan penilaian ke tahap yang tidak terhad, iaitu dalam semua bentuk penggunaan dan media, dalam talian dan luar talian. Di samping itu, Beiersdorf berhak untuk memendekkan penilaian. Sekiranya pengguna memberikan namanya semasa memberikan penilaian, Beiersdorf berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk menentukan nama pengguna semasa menerbitkan penilaian.

Setelah menyerahkan penilaian dan / atau ulasan, pengguna juga menjamin bahawa dia tidak akan dengan sengaja memberikan penilaian yang tidak tepat, atau memberikan penilaian (a) yang melanggar Akta Hak Cipta Negara Jerman atau hak lain bagi pihak ketiga; (b) yang melanggar peruntukan berkanun atau perintah rasmi; (c) yang memfitnah, menghina atau mendiskriminasi seseorang individu atau syarikat; (d) yang baginya dia telah menerima suatu pembayaran atau pertimbangan lain daripada pihak ketiga; (e) yang mengandungi maklumat berkenaan dengan laman web, alamat, alamat e-mel, maklumat hubungan atau nombor telefon lain; atau (e) yang mengandungi virus komputer, program atau fail komputer lain yang berpotensi merosakkan sistem. Beiersdorf berhak untuk memadam sebarang penilaian yang mengandungi kandungan haram, khususnya penilaian diskriminasi, penilaian yang mempromosikan keganasan, penilaian pornografi atau perkauman, atau penilaian yang mengandungi surat rantai, mel pukal atau bentuk spam lain, atau tidak menerbitkan kandungan tersebut di laman web.

5. Akibat Undang-undang

Beiersdorf berhak untuk menyekat akses pengguna ke kawasan log masuk jika pengguna melanggar terma dan syarat penggunaan ini dan/atau mana-mana peruntukan berkanun. Dalam kes sedemikian, penggunaan kawasan ini tidak lagi dibenarkan dan penggunaan selanjutnya adalah tidak sah. Beiersdorf berhak untuk mendakwa penggunaan yang tidak dibenarkan akses, dan sebarang pelanggaran hak, khususnya pelanggaran hak peribadi, tanda dagangan, reka bentuk, hak cipta dan hak harta intelek lain, di bawah undang-undang sivil atau jenayah.

Keabsahan atau pembatalan peruntukan individu yang terkandung dalam terma dan syarat penggunaan ini tidak akan menjejaskan kesahihan terma dan syarat penggunaan yang lain.

Oleh kerana inovasi teknikal dan pindaan undang-undang, terma dan syarat penggunaan ini disemak semula dari semasa ke semasa, yang paling baru ini pada bulan April 2015. Jika anda ingin memaklumkan kepada kami tentang sebarang pelanggaran hak di laman web kami, sila hubungi kami di Beiersdorf AG, Unnastr. 48, D-20245 Hamburg, Jerman, Tel. +49 (0) 40 49090.